Politika kvality

 • Vedení organizace provádí ročně přezkoumání – vyhodnocení ISŘ ke stanovení kroků náprav a zlepšování QMS.
 • Chceme být dlouho na trhu, cílem je dobrý hospodářský výsledek a optimální náklady jako základ pro naplňování zdrojů.
 • Víme, že správné a včasné informace a komunikace v informačním systému jsou klíčová věc – používání operačního systému Helios.
 • Udržování, rozvíjení majetku i zařízení nám pomáhá rozvíjet ochranu zdraví, ekologii, kvalitu.
 • Díky vyhodnocování spokojenosti zákazníků můžeme hodnotu Našich nabízených služeb, ale také můžeme prověřit zprostředkovatele, reakce na služby zprostředkovatelů.
 • Uvědomujeme si, že při návrhu / vývoji výrobků a zavádění nových technologií je potřebné využívat nových přístupů nazírání.
 • Udržování dobrého stavu klíčových zařízení a zabezpečení vyhovujícího výrobního zázemí, provádět pravidelné údržby, zpracování plánu revizí a kontrol.
 • Organizace si uvědomuje, že kvalitní zaměstnanci jsou klíčovým bodem pro naplnění politiky kvality. Pro stávající kvalifikované zaměstnance se snaží vytvořit co nejlepší pracovní prostředí (včasná mzda, motivace, stabilní pracovní tým, loajálnost a sounáležitost s firmou) pro naplnění této vize.  
 • Organizace hledá kvalitní a cenově dostupné materiály. Její snahou je zatažení dodavatelů do vývoje a uvědomuje si, že tímto může řídit vstupní faktory kvality.
 • Cíl: Precizní zpracování vstupních materiálů v kvalitní výrobky. Uplatňovat kontrolní mechanizmy, měřit, vyhodnocovat a zveřejňovat jejich výstupy, na základě výsledků provádět opatření ke zlepšení kvality.
 • Organizace kontroluje nakupované vstupní materiály (cenu, kompletnost, kvalitu) s cílem dosažení maximální ekonomické výhodnosti, kvality, spolehlivosti a rychlosti dodávek.
 • Prokázání shody očekávaného výrobku, jeho validace jsou podmínky pro konkurenceschopnost.
 • Kontrolu procesů, inspekci a audity chápeme jako zpětné nástroje řízení s cílem ke zlepšování.
 • Oceňujeme každý přínos jednotlivce a umocnění této hodnoty v týmech pro další zlepšování.
 

 

Logo operačního programu Logo EU Loga EU